Verzija 3.4.2

Nova verzija 3.4.2 sadži nove obrasce:

  • Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) te
  • Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP)

Za ispravno funkcioniranje obrazaca potrebno je povezati podatke na pozicijama PDV-a, Upute možete vidjeti ovdje.