Verzija 3.6.5

Verzija 3.6.5 sadrži slijedeće izmjene:
- Izmjene vezane uz novi PDV obrazac
- Dopuna JOPPD šifarnika neoporezivih primitaka i primita koji se ne smatraju dohotkom