Verzija 3.8

Verzija 3.8 sadrži sljedeće izmjene:

- Izmjene vezane uz zakonske promjene obračuna plaće koje stupaju na snagu 01.01.17. Upute preuzmite ovdje!

- Mogućnost označavanja obračuna plaće kao neisplaćene

- Omogućavanje inventure dugotrajne imovime i sitnog inventara android čitačima

- Excel ispis
o pregleda zaliha sa rezervacijama
o troškovnih jedinica
o kadrovskih promjena