Glavne značajke STEPONE

ERP sustav namijenjen praćenju poslovnih procesa u tvrtkama.

Obuhvaća standardne poslovne funkcije na područjima proizvodnje, komercijalnog poslovanja, računovodstva i financija. Baziran je na Oracle bazi podataka i client–server arhitekturi. O kvaliteti i pouzdanosti sustava najbolje govori više od 300 uspješnih instalacija u Hrvatskoj i BiH.

Glavne značajke STEPONE

Nabava i uvoz

Omogućava jednostavno upravljanje domaćom nabavom, stjecanjem iz EU i uvozom.

Proces praćenja obuhvaća sagledavanje internih potreba za nabavkom, kontaktiranje dobavljača, evidenciju ponuda od dobavljača, formiranje narudžbe koja se prate do isporuke na skladište.

Sustav sadrži sva porebna operativna i zakonom propisana izvješća za kvalitetan nadzor procesa.

Nabava i uvoz

Prodaja i izvoz

Koristi se za definiranje prodajnih uvjeta te provođenje i kontrolu procesa prodaje proizvoda, roba i usluga.

Prodaju je moguće pratiti u svim fazama procesa (upit kupca, ponuda, narudžba kupca, otpremnica, otpremnica-faktura, naknadno fakturiranje).

Sustav podržava prijem narudžbi i slanje podataka o isporuci u elektronskom obliku (B2B). Korisnicima su na raspolaganju svi potrebni izvještaji o prodaji u pdf ili Excel formatu.

Prodaja i izvoz

Maloprodaja

Podržava maloprodajno poslovanje u centrali tvrtke, maloprodaji (backoffice), i blagajnama (POS).

Omogućava jednostavno upravljanje maloprodajniim procesom iz centrale tvrtke uz ažurno evidentiranje prometa i prodaje u maloprodajnim objektima.

Prijenos podataka između maloprodaja i centrale vrši se automatski.

Maloprodaja

Skladišno poslovanje

Služi za evidentiranje prometa i stanja robe koja se skladišti.

Promet se evidentira ručnim unosom u sustav ili korištenjem prijenosnog čitača linijskog koda.

Pored obaveznog modula za vršenje inventura, korisnici putem sustava mogu voditi sitan inventar i reverse te upotrebljavati standardne izvještaje i preglede vezane uz stanja i promete na skladištu.

Skladišno poslovanje

Proizvodnja

Modula pomoću kojeg se opisuje proizvodno okruženje (radna mjeste, resursi, pogoni, razine dorade i sl), i proizvodni proces poluproizvoda i proizvoda (sastavnice, tehnološki list, kalkulacija).

Temeljem ovako definiranih podataka o proizvodnji i proizvodima korištenjem ovog modula omogućeno je efikasno planiranje i ažurno evidentiranje svih događaja u proizvodnom procesu.

Proizvodnja

Materijalno-robno knjigovodstvo

Modul služi za obračun i kontrolu podataka koji se izravno evidentiraju u skladištima i proizvodnji.

Obuhvaćaju obračun nabave za kupljenu robu, obračun cijena koštanja proizvodnje i obračun vrijednosti izalaza po FiFO ili prosječno ponderiranoj cijeni.

Raspoloživi izvještaji omogućavaju kvalitetan nadzor nad robnim tokovima poduzeća, kretanjima cijena zaliha i strukturi cijene koštanja poluproizvoda i proizvoda.

Materijalno-robno knjigovodstvo

Knjigovodstvo kupaca i dobavljača

Obuhvaća analitičko vođenje potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima.

Podržano je vođenje kunskog i deviznog knjigovodstva s automatskim knjiženjem tečajnih razlika.

U ovom se modulu upotrebljavaju već uneseni podaci iz ulaznih i izlaznih računa, žiro-računa i temeljnica.

Knjigovodstvo kupaca i dobavljača

Glavna knjiga

Sadrži organizacijske podatke vezane uz knjigovodstvo; konta, troškovne jedinice, dokumente, sheme knjiženja dokumenata.
Financijska operativa obuhvaća evidentiranje prometa na žiro-računima i blagajnama, naloge za plaćanja, putne naloge i kompenzacije uz automatiziranu razmjenu podataka s bankama.

Pored standardnih izvještaja (kartice, dnevnici, prometi), raspoloživi su i financijski izvještaji (bilance stanja, račun dobiti i gubitka) sa analitikom po troškovnim jedinicama. Modul sadrži porezne knjige ulaza i izlaza te automatizirano formiranje PDV prijave.

Glavna knjiga

Obračun plaća i kadrovska evidencija

Sadrži kadrovsku evidenciju i evidencije vezane uz formiranje i praćenje ugovora o radu, obračun i evidenciju godišnjih odmora i dopusta, integrirano JOPPD izvještavanje.

Temeljem evidencije o zaposlenima i prisustva na radu vrši se obračun, knjiženje, isplata i arhiviranje plaća uz uporabu svih potrebnih izvještaja i automatsku razmjenu podataka sa bankama i poreznom upravom.

Povezanost s modulom plaća u STEP ONE-u.

Obračun plaća i kadrovska evidencija

Dugotrajna imovina

Omogućava jednostavno i cjelovito vođenje knjigovodstva dugotrajne imovine.

Pored obračuna amortizacije, osigurava evidentiranje svih vrsta promjena vrijednosti na sredstvima, njihovo arhiviranje i automatski prijenos u glavnu knjigu.

Dugotrajna imovina

Pentaho BI

Izvještajni sustav povezan sa STEPONE olakšava vam praćenje podataka o poslovanju kroz grafički prikaz. Sustav obuhvaća i sučelje za izradu vlastitih izvještaja kroz metadata model koji koristi jasne poslovne kategorije i termine bez potrebe za tehničkih znanjem načina rada aplikacije i naziva polja u bazi.
Pristupanje izvještajnom sustavu moguće je putem web sučelja.

Pentaho_fusion